Jdi na obsah Jdi na menu
 


Akathist sv. Ludmile

28. 1. 2011

 

 
 
Akathist
sv. Ludmile kněžně české
 

ludmila-v.jpg

 
 
 
 
 
 
 
 
AKATHIST
SVATÉ MUČEDNICI A BOHABOJNÉ KNĚŽNĚ
LUDMILE ČESKÉ
 
 
 
 
Kondak 1.
Z pohanského kmene českého Bůh si tě vyvolil a do národa svatého tě povolal, ó služebnice nové blahodati, svatá a nejctihodnější mučednice Kristova Ludmilo! Za své utrpení přijala jsi z rukou Vševládce nepomíjivou korunu mučednictví a spolu s anděly před jeho trůnem nyní přebýváš. S láskou ti pějeme chvalozpěv, oblíbenkyně Kristova, a takto tě prosíme: osvoboď svými modlitbami od věčného utrpení, bídy a soužení nás, kteří voláme:
Raduj se, blažená kněžno Ludmilo, svatá mučednice a přímluvkyně za duše naše.
 
 
Ikos 1.
S anděly vpravdě přebýváš a lidí se zastáváš, chvályhodná mučednice Ludmilo, díky dobrodiní Stvořitele všech, Krista Boha, k němuž jsi láskou přilnula a pro nějž jsi až k smrti trpěla, neochvějně jej vyznávajíc. A proto přijmi naši píseň chvály:
Raduj se, neboť jsi pro jméno Páně mnohá strádání podstoupila;
raduj se, neboť jsi věncem vyznavačským byla Bohem ozdobena.
Raduj se, neboť jsi byla připočtena k zástupu mučedníků;
raduj se, nebojácná hlasatelko víry křesťanů.
Raduj se, neboť jsi své pomíjivé bohatství rozdávala chudobným;
raduj se, neboť jsi za to získala nepomíjivý poklad v nebesích.
Raduj se, neboť jsi pro Krista zahubila duši svou, abys ji spasila;
raduj se, neboť jsi ve tmě bezbožnosti jako hvězda slavně zazářila.
Raduj se, blažená kněžno Ludmilo, svatá mučednice a přímluvkyně za duše naše.
 
 
Kondak 2.
Když viděl Kristus Pán duši tvou, blažená Ludmilo, jak je zdrženlivostí a milosrdenstvím připravena k přijetí semene Slova Božího, osvítil ji světlem poznání svého a připojil tě k zástupu spasených v Nebeském království, v němž spolu s anděly opěvuješ Přesvatou Trojici, zpívajíc Aleluja.
 
Ikos 2.
Rozumem osvíceným Bůh tě obdaroval, svatá mučednice Ludmilo, a tak jsi jasnozřivě prohlédla dušezhoubnou marnost modlářství snachy své. Vědouc, že si tě přeje zahubit, uchýlila ses na hrad Tetín, abys v úkrytu hledala spásu duše své a celou svou duší Krista horlivě vzývala. Proto k tobě voláme:
Raduj se, Kristova blažená následovnice;
raduj se, Kristových přikázání nejupřímnější milovnice.
Raduj se, neboť jsi všemocnou sílu Kristovy blahodati poznala;
raduj se, neboť jsi hroznému otroctví démonskému unikla.
Raduj se, neboť jsi pozemskému bohatství cenu nepřičítala;
raduj se, neboť jsi od mladosti své modloslužbou pohrdla.
Raduj se, neboť jsi své poklady rozdala chudým, kteří je vynesli na Nebesa;
raduj se, neboť jsi modláře k pravému Bohu přivedla.
Raduj se, blažená kněžno Ludmilo, svatá mučednice a přímluvkyně za duše naše.
 
 
Kondak 3.
Mocí blahodati Boží byla jsi zastíněna, blažená Ludmilo, když jste s manželem tvým Bořivojem, knížetem českým, přijali svatý křest ve jménu Otce i Syna i Svatého Ducha. Stejnou mocí Boží byla jsi přivedena ke zbožnosti a naučena oslavovat jediného Boha a zpívati mu Aleluja.
 
Ikos 3.
Oplývajíc hojným milosrdenstvím ke každému člověku, ještě více však ke svým bližním, svatá a blažená kněžno Ludmilo, v bázni Boží jsi vychovávala děti své. Stala ses laskavou babičkou vnuka svého, svatého knížete Václava, jehož jsi vedla ke zbožnosti. Pomoz i nám, mučednice Kristova, abychom obstáli v kolbišti tohoto světa, konali dobré skutky a abychom tě velebili tímto vzýváním:
Raduj se, blažená matko Ludmilo, mučednice Kristova;
raduj se, neboť jsi své vdovství zbožně a slavně snášela.
Raduj se, neboť ses po smrti svého chotě-knížete Boží vůli oddala;
raduj se, neboť i nám v zármutcích našich pomáháš.
Raduj se, neboť nás učíš, abychom se s potřebami svými k Bohu obraceli;
raduj se, neboť jsi svého vnuka, svatého knížete Václava, vychovala v pravdách víry.
Raduj se, neboť jsi jako on mučednictví podstoupila;
raduj se, neboť je vám za to uchystán poklad věčných blah.
Raduj se, blažená kněžno Ludmilo, svatá mučednice a přímluvkyně za duše naše.
 
 
Kondak 4.
Zmítána bouří zlých myšlenek, bezbožná snacha tvá nesmírně se rozčílila, když tě viděla, věrnou služebnici Kristovu, jak vírou a zbožností osvěcuješ zemi českou, jak boříš pohanské svatyně a buduješ chrámy křesťanské, aby bylo opěvováno Trojsvaté jméno Boží a k jeho chvále zněla píseň: Aleluja.
 
Ikos 4.
Když slyšela jsi svatého Metoděje, apoštolům rovného arcibiskupa moravského, jak káže o čistotě, postu, modlitbě a všech ctnostech života křesťanského, přijala jsi jeho slova v srdce své. Pro tyto ctnosti zamiloval si tě Hospodin a sílu a pevnost ti daroval. I nás pouč, blažená Ludmilo, abychom zachovávali přikázání Páně a tebe velebili:
Raduj se, bedlivá posluchačko božských slov;
raduj se, horlivá plnitelko zákona Kristova.
Raduj se, neboť jsi nivu svého srdce od trní zhoubných vášní očistila;
raduj se, neboť jsi ji slzami pokání zkropila.
Raduj se, neboť jsi jako vdova bezúhonnou čistotu zachovala;
raduj se, neboť jsi se zdrženlivostí, modlitbou a mučednictvím Bohu zalíbila.
Raduj se, neboť jsi se s Kristem sjednotila v utrpení;
raduj se, neboť zbavuješ zármutku a bídy všechny, kteří tě s vírou milují.
Raduj se, blažená kněžno Ludmilo, svatá mučednice a přímluvkyně za duše naše.
 
 
Kondak 5.
Jako hvězda Bohem řízená vyšla jsi, svatá kněžno a mučednice Ludmilo, když jsi oblékla Bohem utkaný šat svatého křtu, posílila se pokrmem přečistého Těla a Krve Kristovy a celým svým srdcem přilnula k jedinému Ježíši. Proto celá země česká, kterou jsi osvítila, jedněmi ústy Bohu zpívá: Aleluja.
 
Ikos 5.
Když viděla jsi, svatá a blažená kněžno Ludmilo, jak všichni obyvatelé vlasti naší bloudí v temnotách pohanské bezbožnosti, jala ses je bez váhání osvěcovat světlem víry Kristovy. Usilovně jsi budovala chrámy Boží a upevňovala pravoslavnou víru v zemi české. Proto tě opěvujeme a takto velebíme: 
Raduj se, neboť jsi slovy moudrými lidi poučovala, aby zanechali temnotu modloslužby;
raduj se, neboť nás učíš, abychom v zármutcích hledali útěchu u Boha, a ne u lidí.
Raduj se, neboť jsi vnuka Václava naučila, aby se klaněl Bohu jedinému a pravému;
raduj se, neboť ses tak stala sestrou svaté kněžny Olgy, rovné apoštolům.
Raduj se, neboť ses v myšlenkách k nebi stále povznášela;
raduj se, neboť jsi srdce své příbytkem Svatého Ducha učinila.
Raduj se, neboť ses lidumilnému Kristu Bohu cele oddala;
raduj se, neboť ses k zástupu svatých jako první z Čechů připojila.
Raduj se, blažená kněžno Ludmilo, svatá mučednice a přímluvkyně za duše naše.
 
 
Kondak 6.
Ve stopách Duchem naplněných apoštolů kráčela jsi, slavná kněžno, blažená Ludmilo. Slzami svých modliteb jsi zkropila a libou vůní naplnila všechna města a vesnice v okolí města Pražského. Ze všech sil jsi přiváděla národ k víře Kristově a učila jej zpívat jedinému, v Trojici oslavovanému Bohu: Aleluja.
 
Ikos 6.
V samotné Praze byla jsi milosrdnou matkou všem milovaným dítkám Církve pravoslavné, obdivuhodná služebnice Kristova, blažená Ludmilo. Tvé srdce shovívavě naslouchalo všem prosbám a potřebám těch, kdož k tobě přicházeli. Ó laskavá máti, přijmi i nás, kteří se s láskou k tobě utíkáme a voláme:
Raduj se, sirotků matko a živitelko vdov;
raduj se, štědrá dárkyně almužen a dobrotivá zastánkyně ponížených.
Raduj se, neboť jsi se svým knížecím chotěm žila ve zbožnosti;
raduj se, neboť jsi děti své vychovala v bázni Boží.
Raduj se, neboť tvá ratolest, svatý kníže Václav, přijal mučednictví;
raduj se, neboť jste oba dosáhli Nebeského království.
Raduj se, neboť se před Božím trůnem modlíš za všechny křesťany;
raduj se, blahodatná vůdkyně těch, kdož hledají cestu spasení.
Raduj se, blažená kněžno Ludmilo, svatá mučednice a přímluvkyně za duše naše.
 
 
Kondak 7. 
Kolika jen perlami a drahými kameny osázena je nad slunce zářivější koruna, kterou ti Hospodin daroval, svatá a blažená kněžno Ludmilo. Ve svém duchovním boji čestně jsi obstála, víru zachovala a ukázala nám příklad života svatého. Pod ochranu tvou se nyní utíkáme a vděčni tobě zpíváme Bohu: Aleluja.
 
Ikos 7.
Nová myšlenka ohavná napadla bezbožnou tvou snachu Drahomíru, sotva ses uchýlila na hrad Tetín, aby ses před ní skryla, svatá a bohabojná kněžno Ludmilo. Vedena ďábelskou silou a vlastní závistí usmyslila si Drahomíra, že tvou duši zahubí potupnou smrtí. Poslala ti tedy v patách dva bezbožné šlechtice, aby ti jako Kristově ovečce připravili ukrutná strádání. Shromáždivše množství lidu bezbožného, vloupali se do knížecího paláce a hanebně zardousili nevinné tělo tvé. Připomínáme si nyní strašlivé tvé skonání a takto ti pějeme:
Raduj se, blažená Ludmilo, jejíž hrdlo sevřel provaz šlechticů zločinných;
raduj se, neboť ses Bohu zalíbila svým mučednictvím.
Raduj se, neboť jsi duši Bohu poručila v sobotu o první noční hodině;
raduj se, neboť jsi ve svých jedenašedesáti letech byla k mučednictví připravena Hospodinem.
Raduj se, neboť je v tobě zjeven Bůh, podivuhodný ve svatých svých;
raduj se, neboť Bůh blahodatně oslavil tvé ostatky, jež zůstaly neporušeny.
Raduj se, českých a slovenských měst chválo a posilo;
raduj se, rychlá pomocnice a přímluvkyně za všechny, kdož nosí tvé jméno.
Raduj se, blažená kněžno Ludmilo, svatá mučednice a přímluvkyně za duše naše.
 
 
Kondak 8.
Jako nemůže být skryto město na hoře ležící, tak i po tvé smrti, svatá mučednice Ludmilo, Bůh oslavil tvé svaté ostatky a místo tvého pohřbení, jež se nalézalo pod hradební zdí města Tetína. Jako věrnou služebnici Boží tě nyní prosíme: budiž nám zastánkyní u Boha a vypros odpuštění hříchů našich, abychom spolu s tebou zapěli velikému a podivuhodnému Bohu: Aleluja.
 
 
 
Ikos 8.
Radost nevýslovná se tě zmocnila, blažená matko Ludmilo, když jsi hleděla na lid svůj, jak přijímá křest na příkaz andělů. V pokorném dojetí vzdala jsi chválu Bohu Spasiteli a snažně jej prosila, aby shlédl na nově pokřtěný národ svůj, aby ho utvrdil ve víře a ve zbožnosti a oslavil své jméno v zemi české. Připomínáme si dnes tuto přeradostnou událost a pějeme ti písně děkovné a pochvalné:
Raduj se, neboť jsi našemu národu nevyčerpatelným pramenem milostí;
raduj se, matko naše duchovní, jež jsi našim praotcům u Boha vyprosila osvícení.
Raduj se, neboť se v tobě Boží síla zjevila a křesťanům radost přinesla;
raduj se, neboť jsi jménem Hospodina všemohoucího všechny modly v zemi české zničila.
Raduj se, předobrá Kristova mučednice;
raduj se, před Bohem zázračná přímluvkyně.
Raduj se, neboť jsi modlitbami svými ďábelské úklady potřela;
raduj se, neboť jsi z rukou Krista Životodárce vítězný věnec přijala.
Raduj se, blažená kněžno Ludmilo, svatá mučednice a přímluvkyně a duše naše.
 
 
Kondak 9.
Do všech končin země české i za její hranice pronikla sláva přeslavného jména tvého, nejshovívavější matko a mučednice Ludmilo. Oplývalas duchem moudrosti, neboť jsi rozumnými slovy dokázala získat nerozumné, i duchem bázně Boží, neboť jsi bohulibými skutky očistila duši svou. Stanula jsi tak před trůnem Nejvyššího ve shromáždění andělů a spolu s nimi nyní zpíváš Bohu: Aleluja.
 
Ikos 9.
Ani sebekrásnější slova mnohomluvných řečníků nedokáží důstojně popsat vznešenost dobrých skutků tvých, svatá mučednice Ludmilo. V Čechách i v jiných zemích dosud pohanských zasela jsi semeno Božské víry, osvobozujíc lidi od temného modloslužebnictví a věčné záhuby a ukazujíc jim cestu spásy. Proto ti vděčně a zbožně zpíváme:
Raduj se, neboť jsi duši svou k světlu Pravoslaví obrátila;
raduj se, neboť jsi duchovním poznáním mnohé osvítila.
Raduj se, neboť tvé srdce naslouchalo prosbám a potřebám těch, kdož k tobě přicházeli;
raduj se, neboť jsi sytila chudobné a poutníky.
Raduj se, neboť se tvé ctihodné ikoně s vírou klaníme;
raduj se, neboť tvou památku uctívajíce, Hospodina chválíme.
Raduj se, neboť jsi utrpením svým Kristovu Církev ozdobila;
raduj se, neboť jméno Nejvyššího slaví každý, kdo zří muka tvá.
Raduj se, blažená kněžno Ludmilo, svatá mučednice a přímluvkyně za duše naše.
 
 
Kondak 10.
S touhou nejupřímnější, aby všichni spaseni byli, modlíš se za nás u nebeského trůnu Hospodinova, vyvolenkyně Kristova, blažená Ludmilo, a svými přímluvami pomáháš nám na krušné pouti životem pozemským. Dejž, abychom ostatní čas života svého v pokání a zbožnosti strávili, neboť tě Hospodin oděl Božskou mocí, abys nevěrné přiváděla na cestu pravou a všechny naučila v srdečném dojetí opěvovat Boha Stvořitele a zpívat Aleluja.
 
Ikos 10.
Hradbou nerozbornou stala ses vlasti své a nepřemožitelnou ochránkyní všem, kteří tě vzývají, v Bohu moudrá Ludmilo. Milostivý Hospodin, Tvůrce nebe i země, rozhodl se oslavit služebnici svou, a u hrobu tvého počala se dít znamení a zázraky. Po celé zemi nastalo pozdvižení, které povzbudilo knížete Václava, aby tvé neporušené tělo se slávou přenesl z Tetína na hrad Pražský a uložil je v chrámu svatého velkomučedníka Jiřího, zbudovaného jeho otcem Vratislavem. Z hloubi srdce nyní vzdycháme k Bohu a přinášíme ti tuto píseň:
Raduj se, neboť se u Boha za nás vroucně přimlouváš;
raduj se, neboť se zpráva o tvých zázracích po celé zemi roznesla.
Raduj se, neboť se otevřely oči slepci, který se dotkl země z mohyly tvé;
raduj se, neboť tvůj vnuk se slávou přenesl ctihodné tělo tvé.
Raduj se, na nebi i na zemi Bohem oslavená;
raduj se, neboť tvé zesnutí slaví Církev pravoslavná.
Raduj se, neboť jsi zjevením svých ostatků novorozenou církev českou rozjásala;
raduj se, mučednice Kristova, která jsi i v zemi ruské a srbské s láskou uctívána.
Raduj se, blažená kněžno Ludmilo, svatá mučednice a přímluvkyně za duše naše.
 
 
Kondak 11.
Píseň kajícnou přinášíme ti, služebnice Boží, a pokorně se k tobě modlíme: pros za nás jediného lidumilného Boha, aby neodvrátil od nás Tváře své a na tvé přímluvy, svatá mučednice Ludmilo, odpustil nám naše četné hříchy. Vzdáváme nyní Bohu chválu a díky za tebe a zpíváme: Aleluja.
Ikos 11.
Světlonosnou září Trojice na nebesích ozářená, svatá mučednice Ludmilo, osviť srdce naše, temnotou hříchu zahalená, abychom olejem dobrých skutků roznítili pohaslý plamen v lampách našich a stali se hodnými vejít do svatební síně Kristovy, v níž se veselíš a nasloucháš naší písni chvály:
Raduj se, v zástupu mučedníků před Beránkem Božím nyní stojící;
raduj se, i po skonání svém s námi přebývající.
Raduj se, luno osvícená nezacházejícím Sluncem Pravdy;
raduj se, průvodkyně, jež nám ukazuješ cestu věčné spásy.
Raduj se, neboť po tvém umučení tě Kristus přijal v příbytcích svých;
raduj, neboť i my, budeme-li tě následovat, dosáhneme Nebeského království.
Raduj se, záštito neobyčejná českého a slovenského pravoslavného národa;
raduj se, neboť se za nás, příbuzné své, u Boha stále přimlouváš.
Raduj se, blažená kněžno Ludmilo, svatá mučednice a přímluvkyně za duše naše.
 
 
Kondak 12.
Blahodať Přesvatého Ducha vypros nám u nejmilostivějšího Boha a Spasitele našeho, svatá služebnice a mučednice Kristova Ludmilo. Vypros nám blahodať, jež nás k rozumu přivádí a v díle spásy upevňuje, aby semeno svaté víry, které jsi v nás zasela, nezůstalo neplodným, ale aby vzklíčilo a vydalo plod důstojný, jímž posilní se naše duše pro život budoucí, abychom se všemi svatými zpívali Bohu: Aleluja.
 
Ikos 12.
Opěvujíce zesnutí tvé, velebíme tvé mučednické skonání a památku tvou uctíváme, svatá mučednice, matko Ludmilo. Přemocná zastánkyně země české, slovenské, ruské a srbské, nepřestávej se modlit k Hospodinu za naše národy ani v dnešních časech odstoupení od svaté víry, abychom tě jednomyslně mohli vzývat:
Raduj se, blahodatí Svatého Ducha oděná;
raduj se, neboť jsi ve světle nepřístupném před Bohem Živým stanula.
Raduj se, neboť ses vdovám stala vzorem bohulibého života;
raduj se, vřelá prosebnice, kterou Bůh všem pravoslavným daroval.
Raduj se, neboť jsi dosáhla nebeského údělu spravedlivců křesťanských;
raduj se, neboť jsi se stala hodnou zpívati píseň Trojsvatou s Božími svatými.
Raduj se, dárkyně všech blah Hospodinových všem, kteří k tobě volají;
raduj se, rychlá pomocnice všech pravoslavných křesťanů, kteří tě v modlitbách vzývají.
Raduj se, blažená kněžno Ludmilo, svatá mučednice a přímluvkyně za duše naše.
 
 
Kondak 13.
Ó svatá mučednice a věrná Kristova služebnice Ludmilo! Přijmi nyní tento náš nepatrný chvalozpěv a pros milostivého Boha našeho, aby se v nás usídlila svatost Pravoslavné víry a naše srdce naplnila se vůní duchovní, aby se v našem životě rozmnožil olej dobrých skutků a naše lampy neuhasly v půlnoční hodinu, až přijde Ženich Nebeský, abychom se stali hodnými spolu s tebou ustavičně zpívat Kristu Bohu ve věčném Království: Aleluja.
(Tento kondak se čte třikrát, následuje 1. ikos: “S anděly vpravdě přebýváš...”, poté 1. kondak: “Z pohanského kmene...”)
 
 
Modlitba:
Ó svatá služebnice Kristova, kněžno a mučednice Ludmilo, prvosvětice země České a klenote sídelního města Pražského, vroucí naše přímluvkyně před Hospodinem! Pohleď na nás, mnohými hříchy obtížené, jak se ti pokorně koříme a modlíme se: nedopusť, abychom zahynuli v bažině hříchů našich, ale povznes prosebný svůj hlas k Hospodinu, aby se nad námi smiloval a daroval nám pokání. Ó nejshovívavější máti Ludmilo! Nezapomeň navštěvovat dítka svá, ačkoli ses od nás přenesla do nebeských příbytků, spolu se svým vnukem, svatým mučedníkem Václavem. Modlíme se k tobě, svatá babičko Václavova: vypros i nám hříšným požehnání Boží pro naše děti i pro nás všechny, abychom i my, tolik hříšní, vzdali díky Hospodinu za dar jeho blahodati a abychom s tebou oslavili Otce i Syna i Svatého Ducha, i tvou velkolepou záštitu na věky věkův. Amen.
+++
 
 
 
 
 
OLBRAMOVICE
2004